01-06-2563

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับสาธารณสุข

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แถลงถึงโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA (อเมซิ่ง ไทยแลนด์ เซฟตี้ แอนด์ เฮลท์ แอดมิไนส์เทรชั่น หรือ เอสเอ็ชเอ) ซึ่งเป็นความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) โดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อลด ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำตราสัญญาลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมควบคุมโรค ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่ากิจการนั้นๆ มีมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย สำหรับกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ จะต้องเป็นกิจการประเภท ภัตตาคาร/ร้านอาหาร / โรงแรม/ ที่พัก/ นันทนาการ/ สถานที่ท่องเที่ยว / ยานพาหนะ / สุขภาพและความงามและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งดาวน์โหลดเป็น e-Book ได้ที่ thailandsha.tourismthailand.org/ebook จากนั้นปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสมัครขอรับการตรวจและรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha