29-06-2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ออก 3 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติโควิด-19

   รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในภาวะวิกฤติโควิด-19 มี 3 มาตรการ คือ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอมลงร้อยละ 50 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา / ช่วยค่าเช่าหอพักของสถาบัน ร้อยละ 50 ระยะเวลา 3 เดือน และ สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ความเร็ว 4 เมกกะไบท์ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลา 3 เดือน โดยทั้ง 3 มาตรการเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

   ทั้งนี้ การออกมาตรการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิท-19 ที่ให้หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม