30-06-2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือ โรงเรียนร่วมพัฒนา วางแผนสร้างมาตรฐาน ในการจัดทำโรงเรียนคุณภาพและทำให้โรงเรียนกลุ่มนี้มีปริมาณมากขึ้น

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา และโรงเรียนประชารัฐ ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือโครงการต่างๆ ที่มีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะภาคเอกชนและงบประมาณของภาครัฐ เช่น โรงเรียนประชารัฐ / โรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนนวัตกรรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ เพื่อที่จะสร้างเป็นมาตรฐานในการจัดทำโรงเรียนคุณภาพในอนาคต ว่าจะต้องดำเนินการไปในทิศทางใด อย่างไรบ้าง และก็จะทำให้โรงเรียนกลุ่มนี้มีปริมาณมากขึ้นได้อย่างไร

   ขณะเดียวกันจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานพื้นฐานที่เหมาะสมในการเป็นโรงเรียน เช่น โรงเรียนที่ปลอดยาเสพติด ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานพื้นฐาน และที่สำคัญจะต้องมีการประเมินถึงคุณภาพที่โรงเรียนจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ลดงานเอกสารของคุณครู เพื่อที่ทำให้ครูมีเวลามากขึ้นกับนักเรียนมากขึ้น และเมื่อโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะสามารถมุ่งเข้าสู่แนวทางการพัฒนาตามบริบทต่างๆ ที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้วางเป้าหมายเอาไว้ โดยหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจะปรับ มาเชื่อมโยงกับความสนใจของภาคเอกชน ซึ่งจะมีแนวทางในการรวมโปรแกรมหรือหลักสูตรต่างๆ สร้างความยืดหยุ่นในโครงสร้างต่างๆ ความก้าวหน้า ทั้งของโรงเรียน และครูเพื่อวางเป้าหมายในอนาคต ขณะที่ทางด้านภาคเอกชนเองก็มีประเด็นที่ ต้องการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ “ปรับ” คือ การสร้างความเข้าใจจากส่วนกลางที่เข้าไปช่วยสร้างความเข้าใจตรงกัน และการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามา