30-06-2563

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประกาศหยุดลงพื้นที่ประเมินคุณภาพรอบ 4 หลังรับรองได้พียง 3,500 โรงเรียน

   นายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามที่ สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบ 4 ปี 2559-2563 ในระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษานั้น ที่ผ่านมา สมศ.มีการประเมินรับรองผลให้แก่สถานศึกษาแล้ว 3,569 แห่ง ส่วนปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินในรอบ 4 พบว่า มีโรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเอง หรือ SAR มา 6,649 แห่ง โดย สมศ. ได้ตั้งทีมวิเคราะห์ผลการประเมินทั้งหมดแล้ว และได้ส่งทีมลงพื้นที่ไปประเมินยังสถานศึกษาแล้วประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 ยังไม่ได้ลงประเมินในพื้นที่ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

   ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ. ได้เสนอแนะให้ สมศ.หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไปก่อน เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal บอร์ด สมศ.จึงมีมติให้ระงับการลงพื้นที่ประเมินในพื้นที่ และให้ดูแง่กฎหมายว่าที่เหลืออีกร้อยละ 80 ซึ่งยังไม่ได้ประเมินในพื้นที่นั้น สามารถนำผลการวิเคราะห์ ไปใช้ในการประเมินรอบ 5 ที่จะเริ่มในปี 2564-2568 ได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน สมศ.จะเตรียมพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประเมิน และเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ และขอให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อจะได้นำผลการประเมิน และข้อแนะนำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

   ด้าน นางสาว ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า เหตุที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินในรอบ 4 จำนวนน้อย เพราะที่ผ่านมามีการปรับแก้กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินด้วยความสมัครใจ และจากการสรุปผลการประเมินรอบ 4 ในภาพรวมนั้น พบว่า สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังพบว่า การให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาศึกษาของผู้ประเมินภายนอกเป็นประโยชน์ และสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกือบทุกสถานศึกษา