31-07-2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ง ฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club (เอ็มโอซี บิส คลับ) หลังธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาด ของโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม MOC Biz Club (เอ็มโอซี บิส คลับ) ได้รับผลกระทบมากกว่า ร้อยละ 60 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียวและเป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ส่งผลถึงผลประกอบการในภาพรวม จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดทำ แผนฟื้นฟูผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club (เอ็มโอซี บิส คลับ) ภายใต้ แนวคิด “เข้มแข็งอีกครั้ง” ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักคือ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ / เจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างโอกาสและพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ / การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนและ สร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

   สำหรับแผนฟื้นฟู ดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (เอ็มโอซี บิส คลับ) กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ได้หารือกับประธานเครือข่ายธุรกิจแต่ละภูมิภาค คัดกรองผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือก่อน เป็นการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุด นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจฯ ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากในลักษณะพี่ช่วยน้อง ซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 11,034 รา