16-09-2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และมูลนิธิวิชาหนังสือ เปิดห้องสมุด

   นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดห้องสมุด ในพิพิธภัณฑ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และร่วมแถลงข่าวเปิดรับสมัครเข้าประกวดฝีมือช่างไม้อนุรักษ์ระดับชาติ และกิจกรรมโรงเรียนอนุรักษ์อาคารไม้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กล่าวว่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีความเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ จะสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในท้องถิ่น และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ในการค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พระราชประวัติและงานศิลปะในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นต้นแบบห้องสมุด ในพิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำพิพิธภัณฑ์ภายในท้องถิ่น เป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและองค์ความรู้อื่น ๆ แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป สำหรับการแข่งขันเชิงปฏิบัติการงานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อรับโล่พระราชทานภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร องค์การยูเนสโก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ให้ช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยได้แสดงฝีมือ สร้างศักยภาพ ก่อให้เกิดแรงงาน สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน เปิดรับสมัครช่างไทยทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

   นอกจากนี้ กิจกรรมโรงเรียนอนุรักษ์อาคารไม้ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย สร้างความตระหนักในคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนชาวไทย ผนึกกำลังช่วยกันบำรุงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป