09-10-2563

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตร Human Factor & Crew Resource Management (CRM) “สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 06 1863 7991

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตร Human Factor & Crew Resource Management (CRM) “ปัจจัยมนุษย์และการบริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านการบิน” หลักสูตรที่เพิ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยเน้นการศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์และประสิทธิภาพของมนุษย์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในองค์กร ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การอบรมในครั้งนี้พบกับ การฟังบรรยาย Workshop, Case study และการทำแบบทดสอบ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมได้ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 06 1863 7991