11-01-2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ชวนฝึกอาชีพออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร ฟรี รับวิถี New Normal ห่างไกลโควิด-19

   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดใหม่ ทำให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New Normal โดยการจัดฝึกทักษะผ่านออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่บ้าน ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced, การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน, เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์, การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce, การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator, การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบ แอนดรอยด์, การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up, การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form, การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน, ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน, การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010, เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว, การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ, การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล, การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016, และการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

   โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมเฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในรอบนี้จะแพร่ระบาด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและแรงงาน นอกระบบอย่าได้ละเลยการพัฒนาตนเองให้มีทักษะฝีมือด้านอาชีพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากแรงงานทุกคนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ