22-02-2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับภาคเอกชน เดินหน้าฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์

   นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าระยะเวลา 3 ปี จะทำการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ บ้านบุใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 50 ไร่ พร้อมทั้งจัดทำแนวกันไฟ การสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า / การสร้างเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้เลือกพื้นที่ใกล้แนวป้องกันไฟป่าเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนป้องกันไฟป่าในพื้นที่แบบบูรณาการด้วยการสร้างฝายผสมผสาน 10 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า เช่น เก้ง ที่เมื่อถึงหน้าแล้งจะกระจายตัวออกจากพื้นที่ไปหาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารใหม่ จึงจำเป็นต้องสร้างฝายขึ้นมาแต่พยายามอย่าให้ใกล้กับชุมชนมากนัก เพื่อป้องกันสัตว์ป่า ที่ลงมากินน้ำเข้าไปในชุมชน สิ่งสำคัญช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดย ซีพี - เมจิ ได้มอบเงินสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติงานส่งเสริมสวัสดิการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 347,000 บาท ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่า ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

   ด้านนางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด จำกัด กล่าวว่า เครือซีพี ตั้งเป้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหลักของปัญหาภัยแล้ง โลกร้อน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นศูนย์ ซึ่งในปี 2573 บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด มุ่งดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวให้ฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมา อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและบรรเทาปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งเดินหน้า สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกันคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติในอนาคต