23-07-2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ได้แล้วกว่า 4 แสน 4 หมื่นคน

   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า หลังจากที่ อว.ได้เปิดจุดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวาระแห่งชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย รวม 11 จุด ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าล่าสุดข้อมูลการฉีดวัคซีนสะสมจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม อว.สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ได้จำนวนถึง 443,957 คน จากจำนวนหน่วยฉีดทั้งสิ้น 102 หน่วยฉีด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 14 หน่วยฉีด จำนวน 369,251 คน และพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 88 หน่วยฉีด จำนวน 74,706 คน

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต่อไปว่า พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีประชาชนจำนวน 369,251 คน ได้รับการฉีดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32,935 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80,536 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9,347 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,796 คน มหาวิทยาลัยมหิดล 75,172 คน มหาวิทยาลัยรังสิต 6,683 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 9,416 คน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23,913 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26,661 คน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 66,808 คน และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 24,984 คน ทั้งนี้ การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง และไม่พบว่าผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด โดย อว.จะดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องไปตลอดถึงสิ้นปี หรือจนกว่าจะฉีดครบถ้วน ซึ่งวัคซีนจะค่อย ๆ ทยอยรับมอบมาเป็นช่วง ๆ