23-07-2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

   นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านต่าง ๆ จากภารกิจดังกล่าว วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย โดยการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้ง เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

   ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ภายใต้การกำกับติดตามของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการจัดอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะผลิตงานวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น