13-08-2564

เลขาธิการสภาการศึกษา แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กรับทราบแผนพัฒนาเด็ก พร้อมเร่งทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ซึ่งแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการบูรณาการนั้น ขณะนี้ สกศ.ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวต่อไปว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สกศ.ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้รับทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 แล้ว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการวางแผนปฎิบัติการในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม และให้จัดส่งแผนปฎิบัติการมาที่ สกศ.ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อ สกศ.จะได้ช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีช่องโหว่อะไรหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กส่วนใหญ่จะมีแผนและมาตรฐานในการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมาช่วยกันดูว่ามีปัญหาหรือไม่ ต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร เพื่อที่การทำงานพัฒนาเด็กจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน สกศ. จะจัดเวิร์กช็อปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเฉพาะจาก 4 กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงสาธารณสุข และ พม. เพื่อมาคุยกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานว่ามีปัญหาตรงจุดไหน มีช่องโหว่อะไรบ้าง รวมถึงดูตัวชี้วัดต่างๆ ร่วมกัน และการทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กหรือไม่ หรือมียุทธศาสตร์ไหนบ้างที่หน่วยงานยังไม่ได้ทำจะได้เร่งทำ โดยคาดว่าจะจัดเวิร์คช็อปได้ช่วงเดือนกันยายนนี้