26-11-2564

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สร้างกำลังคนสมรรถนะสูง

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ CVM ทั้ง 25 แห่งอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมพิธีรับมอบใบประกาศการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ของวิทยาลัยเทคนิคถลางและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทพนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด และ บริษัทเอ เอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ที่วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี จ.ชลบุรี

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ว่า ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 2 แห่ง ที่ได้รับใบประกาศการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จาก สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศ และเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญ กับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สอศ.อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดให้อาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ทำให้เยาวชนและประชาชนของประเทศมีความรู้และทักษะอาชีพ ในการที่จะนำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ ทั้งในรูปแบบของการจ้างแรงงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการ ทุกวันนี้นักศึกษาอาชีวะหลายรายมีศักยภาพสูงและสามารถมีรายได้เริ่มต้นที่ 5-6 หมื่นบาทได้ จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นศูนย์ CVM 25 แห่ง ในการออกแบบการเรียนอาชีวศึกษาให้สามารถผลิตเด็กอาชีวะทุกคนได้ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

   ด้านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดเป้าหมายของประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์และอุตสาหกรรมรายสาขาให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยแท้จริง รวมถึงการเตรียมความพร้อมกำลังคนให้ตรงกับความต้องการแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สอศ.มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน รวมถึงมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอศ.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยประกาศจัดตั้งศูนย์ CVM จำนวน 25 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ