15-06-2565

เลขาธิการ กศน. เผยผลงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ ประเด็น การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ โดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพที่เน้นการต่อยอดอาชีพเดิม การสร้างอาชีพใหม่และอาชีพเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยดำเนินการจัดหลักสูตรอาชีพ 3 รูปแบบ ดังนี้1. กลุ่มสนใจ (หลักสูตร 1 – 30 ชั่วโมง) ได้แก่ 1) การจัดตามความสนใจของผู้เรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป 2) การจัดโดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด อาทิ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความถนัด กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรต้านโควิด – 19 ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 41,696 คน 2. กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ (หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป) โดยจัดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การทอผ้ามัดหมี่ การนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 35,661 คน3. 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยจัดอบรมอาชีพระยะสั้นในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การทอผ้าขาวม้าลาย มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 4,175 คน

   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืนต่อไป