15-06-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกาศแถลงการณ์กรุงเทพฯ ปี 2565

 

 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2565 ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนและการพลิกโฉมการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยแถลงการณ์ดังกล่าวจะมุ่งการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย การฟื้นฟูการเรียนรู้ และความต่อเนื่องของการเรียนรู้ การกลับเข้าเรียน ในโรงเรียนอย่างปลอดภัย การพลิกโฉมการศึกษาและระบบการศึกษา การเรียนรู้และทักษะเพื่อชีวิต การทำงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้ที่มีทักษะสูง การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล การวางแผน การกำกับดูแล และการติดตามผล

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวต่อไปว่า การปิดโรงเรียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษามีความรุนแรงมากขึ้น และวิกฤตการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วแย่ลงกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเปิดเรียนและกำหนดกลยุทธ์การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนจะตามทันกับการเรียนรู้ที่สูญเสียไป ซึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะร่วมสร้างหลักประกันการกลับเข้าเรียนและการรักษาผู้เรียนทุกคนอย่างปลอดภัยในโรงเรียน รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยใช้มาตรการติดตามและแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมสำหรับแรงกระแทกในอนาคตที่จะต้องมีการปฏิรูประบบแบบองค์รวมมีองค์ประกอบเชื่อมโยงกันในเรื่องนโยบาย วางแผน และการจัดหาเงินทุน ส่วนหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนการสอนควรเป็นแบบครอบคลุม เพื่อสะท้อนความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ครูคือหัวใจของการปรับเปลี่ยนการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาจึงต้องปรับแนวคิดใหม่ในเรื่องวิชาชีพครูและเปลี่ยนบทบาทของครูและนักการศึกษาจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้และการสร้างทักษะ