24-06-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ออกใช้ทันรัฐบาลนี้ พร้อมชี้ ไม่มีการลดสถานะครู

    นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ว่า ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรและคาดว่าจะทันในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาต้นแบบ มาจากร่าง สคก.เรื่องเสร็จที่ 660/2564 ซึ่งร่าง 660/2564 โดยมาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ “ครู” และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักประกันความเป็นข้าราชการหรือ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถานะและได้รับสิทธิและประโยชน์เทียบเคียงได้กับข้าราชการ มีความโปร่งใสในการรับบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งได้อย่างเป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมตลอดทั้งหลักประกันในการที่ครูจะสามารถดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งมาตราดังกล่าว อาจทำให้สถานะของ “ครู” หรือ ข้าราชการครูมีโอกาส ลดสถานะให้ด้อยกว่าเดิมที่เป็นอยู่ เพราะขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .… ได้ทำการพิจารณาอภิปรายให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ในรายมาตราถึงมาตราที่ 93 จากทั้งหมด 110 มาตรา ซึ่งกฎหมายอาจพิจารณาไม่ครบนั้นเรื่องนี้ตนมองว่า ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะในประเด็นหลักของการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. จะไม่แตะเรื่องโครงสร้างหรืออะไร ที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตครู ซึ่งคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะต้องพิจารณากฎหมายทั้งฉบับ อย่างแน่นอน รวมถึงบทเฉพาะกาลด้วย