17-10-2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันผลักดัน การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับทิศทางของประชาคมโลก รวมถึงเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาและการวิจัยว่าจะมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นสิ่งแวดล้อม มีนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจเข้ารับการเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพัฒนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละหลักสูตร เพื่อทำให้นักวิจัยที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะบูรณาการ และได้ทราบสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับที่เป็นกระแสโลก ระดับนโยบายของประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เพื่อออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ วช. ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 6 หลักสูตร และร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

   ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกท่านถือเป็นรุ่นแรกของโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการต่อยอดและประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำผลงานวิจัยที่สำเร็จมาบูรณาการและพัฒนาให้เกิดเป็นภูมิปัญญาตามบริบทของพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

   ด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ตามที่ วช. ได้มอบหมายให้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณชน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับทิศทางของประชาคมโลก รวมถึงความเข้าใจในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและการวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ (Agenda-Based) หรือในลักษณะพื้นที่ (Area Based) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 3) การวิจัยด้านสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) การวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 5) การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และ 6) การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีผู้สนใจสมัครอบรมกว่า 2,300 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ฝึกอบรมกว่า 1,000 คน และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 6 หลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดรวม 523 คน โดย วช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในรุ่นต่อไปในอนาคต

   ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประเด็นสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2507) โดย นางสาว นุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทนักวิจัยและผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม “ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ วช. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาวีวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชิดไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม “ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม “ด้านมลพิษภาคอุตสาหกรรม” และ นางสาวกรรณิกา ดุรงคเดช หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้จะนำไปสู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติด้านนโยบาย วิชาการ สังคม ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงของภาคธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์ ที่จะได้รับความรู้จากวิทยากรและนักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับการยอมรับในระดับเชิงพื้นที่สู่ระดับสากลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป