04-11-2565

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม“ปุ๋ยคีเลต”ลงนาข้าว ช่วยชาวนาเพิ่มผลผลิต 25-50 % ต่อไร่ ด้วยจุดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมจุลธาตุอาหารเข้าสู่พืช ตอบนโยบาย BCG ที่ “ทำน้อยได้มาก” ด้วย วทน.

   ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคีเลต เป็นการต่อยอดงานวิจัย “สารคีเลตจุลธาตุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่พืช” ที่แก้ปัญหาการสูญเสียและไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพของการเติมจุลธาตุอาหารให้กับพืช เพื่อให้พืชมีความสมบูรณ์ เนื่องด้วยธาตุอาหารกลุ่มนี้ตกตะกอนง่าย พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ “สารคีเลตจุลธาตุอาหาร” ที่นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาขึ้นนั้น เป็นการเตรียมจากกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยขององค์ประกอบประเภทโปรตีนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ผ่านกระบวนการห่อหุ้มจุลธาตุอาหาร ในรูปแบบสารเชิงซ้อน ให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี พร้อมพัฒนาให้สามารถห่อหุ้มจุลธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะใบด้วยสารโมเลกุลขนาดใหญ่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ จึงสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ได้ 20-50 %ปุ๋ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืชที่พัฒนาโดยทีมวิจัยนาโนเทคนี้ มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์เหมาะสำหรับพืช ไร้ดินและพืชทั่วไป ใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ ช่วยแก้ปัญหาการตกตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหารเสริมทางดิน โดยเมื่อฉีดพ่นสารคีเลตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายขึ้นแล้ว พืชจะสามารถนำ ธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช, เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารทางปากใบ, เพิ่มกรดอะมิโนให้แก่พืช นอกจากนี้ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอันตรายจากการใช้สารสังเคราะห์ และลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยเคมีที่เกินความจำเป็น

   ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง กล่าวต่อไปว่า ได้เริ่มทดสอบภาคสนามในพืชเศรษฐกิจ 2 ชนิดคือ ทุเรียน และข้าว ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากไทยส่งออกทุเรียนประมาณ 0.65 ล้านตันต่อปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกราว 1 ล้านไร่ มูลค่ามากกว่า 4 หมื่น 5 พันล้านบาท ในขณะเดียวกัน เราส่งออกข้าวประมาณ 6.11 ล้านตันต่อปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกราว 60 ล้านไร่ มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท ผลการทดสอบภาคสนามที่ทีมวิจัยนาโนเทคร่วมกับบริษัท เทค ซายน์ จำกัด เอกชนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ปุ๋ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืชนี้ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทุเรียนต่อไร่ 20-40% โดยได้มีการทดสอบในสวนทุเรียน ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ EEC ในขณะเดียวกัน ปุ๋ยคีเลตนี้ ก็ทำการทดสอบในพื้นที่นาข้าว โดยผลคือ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ 25-50%นักวิจัยนาโนเทคชี้ว่า ด้วยมูลค่าการนำเข้าธาตุอาหารรอง-เสริมเฉลี่ยอยู่ที่ 1หมื่น 1 พันล้านบาท ทำให้นวัตกรรมปุ๋ยคีเลตนี้ มีความเป็นไปได้สูงสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่ตอบความต้องการของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ปุ๋ยคีเลตจุลธาตุอาหารพืช เป็นนวัตกรรมตอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. เพิ่มมูลค่าผลผลิตต่างๆ ช่วยให้เกษตรกร ‘ทำน้อยแต่ได้มาก’ เป็นการใช้ วทน. เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต โดยใช้ปริมาณปุ๋ยน้อย ใช้ต้นทุนที่ถูกลง ทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น มีภาคเอกชนรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และต่อยอดสู่ปุ๋ยคีเลตที่ส่งตรงถึงผู้ใช้ และตอบความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียน ข้าว และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2564-7000