08-11-2565

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานภายใต้ โครงการ “แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” ในการสนับสนุน Deep Tech Startup เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีภารกิจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้ผลงานวิจัย Deep technology ถูกนำออกไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง สวทช. มีเครื่องมือ บุคลากร และบริการที่พร้อมให้การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อีกทั้งโปรแกรมที่ช่วยยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และ สตาร์ตอัป ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ Food Innopolis (ฟู้ดอินโนโปลิส) ทั้งนี้เครื่องมือและบริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผลงานวิจัยของ สวทช. ออกสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังพร้อมให้การสนับสนุนผลงานวิจัยจากของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนด้วย

   ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์วิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. กล่าวว่า บพข. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการสร้างแพลตฟอร์ม NSTDA Accel (นาสด้า แอ็คเซล) โครงการนี้ให้ทุนวิจัยไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย รวม 10 องค์กร 11 แพลตฟอร์ม ซึ่ง สวทช. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ บพข. สนับสนุนพร้อมกับ 9 มหาวิทยาลัย แต่ในส่วนของ สวทช. มีความโดดเด่นในเรื่องระบบนิเวศวิจัย และนวัตกรรมที่พร้อมและรองรับธุรกิจ เทคโนโลยี อีกทั้งสามารถเตรียมทีมที่เป็นสตาร์ตอัป ทั้งส่วนของ สวทช. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการติดอาวุธให้กับทั้งผู้ประกอบการและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและใน สวทช. ให้มีความสามารถในทางธุรกิจและการตลาดมากขึ้น สามารถเห็นช่องทางการนำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถให้ประทศไทยมีความสามารถและเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันได้เร็วและแข็งแกร่งในระดับนานาชาติ ซึ่งหากไปถึงจุดนั้นได้ บพข.ก็พร้อมให้การสนับสนุนต่อเนื่อง

   ขณะที่ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. กล่าวเสริมว่า สวทช. ได้ดำเนินการโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration เป็นปีที่ 2 โดยเปิดรับสมัครผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีการประเมินพร้อมของงานวิจัยและเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 และมีศักยภาพทางด้านการตลาดใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ Food Technology, Healthcare Technology และ Internet of Things โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 ทีม ซึ่งเป็นนักวิจัยของ สวทช. อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ Deep tech venture ทั้ง 22 ทีมได้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะของ NSTDA Deep Tech Acceleration ได้แก่ การทำ Technology validation การทำ Market validation และการจัดทำมาตรฐาน โดยโครงการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการ workshop อย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจ ผ่าน 3 Bootcamp เงินทุนสนับสนุนสำหรับปรับปรุงผลงานและขอรับรองมาตรฐาน พร้อมกับระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ในภาคของธุรกิจ ทั้ง 22 ทีมได้ปรับแผนธุรกิจ จัดทำแผนการเงิน และสร้างทีม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ NSTDA Deep Tech Acceleration เป็นกระบวนการเร่งทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจเพื่อให้ผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีศักยภาพสามารถไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ได้อย่างรวดเร็ว

   ทั้งนี้ โครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration เป็นโครงการที่ สวทช. ได้รับการสนับสนุนจาก บพข. และดำเนินทำงานโครงการโดย สวทช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ รวมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย รวมออกแบบและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม NSTDA Deep Tech Acceleration และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและบริการของสวทช. ในการสนับสนุน Deep tech venture ให้มีความพร้อมที่จะนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์