14-11-2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมพร้อม ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ เติมคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล จากผลวิเคราะห์การอ่านและการประเมินคุณภาพ

    นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน หรือ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยนายชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการ ผู้อำนวยการ สทศ. สพฐ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์สอบทั่วประเทศ และเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ NT Access ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

    นางเกศทิพย์ กล่าวว่า การประเมินคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านนโยบายและจุดเน้น ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสร้างแนวทางช่วยให้การสอบของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณครูสามารถนำผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา

    นางเกศทิพย์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จะให้บรรลุตามหลักสูตรชาตินั้น การวัดและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถรู้ได้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมายของกรอบหลักสูตรชาติ มาตรฐานตัวชี้วัด สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือไม่ ดังนั้น การประเมินผลดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างดี จึงขอฝากศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ให้เตรียมความพร้อมในการประเมินผลดังกล่าวอย่างรัดกุม และมีคุณภาพ แล้วนำผลที่ได้ไปร่วมกับครูผู้สอน ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

    สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ที่เป็นการประเมินเพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน เพื่อให้ทราบว่า ภายหลังจากการแก้ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) นักเรียนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับใด ส่วนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความฉลาดรู้ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของผู้เรียน นำไปสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินในระดับนานาชาติ (PISA) ในอนาคตอีกด้วย

   ทั้งนี้ กำหนดการทดสอบ ในปีการศึกษา 2565 นั้น สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และประกาศผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566