24-11-2565

สำนักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะ วัฒนธรรม โมกิจิ โอกาดะ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

   นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีนายไซโต้ ยาสึฮิโกะ ประธานมูลนิธิศิลปะ วัฒนธรรม โมกิจิ โอกาดะ นายสุชาติ ชาญนิรุตติ กรรมการมูลนิธิเอ็มโอเอไทย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ว่าที่ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

   นายนิรุตติ สุทธินนท์ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ขึ้นและจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการที่ทุกฝ่ายตะหนักว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและมีประจักษ์พยานตรวจสอบได้ ในขณะที่ศิลปะก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งศิลปะช่วยในการผ่อนคลาย ด้วยการระบายความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ ทำให้เกิดการพัฒนาจิตใจ เกิดสุนทรียภาพความงามในจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพใน ทุกด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการทำงานของสมองทั้งสองด้านให้มีความสมดุลกัน กิจกรรมการประกวดภาพวาดถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างดีในการพัฒนาเด็ก ตามแนวทางของการจัดการการเรียนรู้แบบ Steam Education ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดโครงการประกวดภาพวาดประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี

 

    นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการ ซึ่งครอบคลุม ทั้งทาง ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาเด็ก และบุคลากร การศึกษาวิจัยในเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ให้เป็นผู้มีสุนทรียภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเหตุเป็นผล เพื่อพัฒนาสังคมที่น่าอยู่ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการผนึกภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างดี

    ด้านนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์กับศิลปะ โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะและการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะได้อย่างสวยงามโดยดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งกำหนดจัดประกวดระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีเด็กนักเรียนส่งภาพเข้าประกวด ทั้งสิ้น 1,053 ภาพ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดจากคาเฟ่อเมซอน ตลอดจนได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่าง ๆ มาเป็นกรรมการตัดสินภาพวาด การดำเนินการครั้งนี้ มีนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาด เข้ารับรางวัลและโล่ตามโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจาปี 2565 จำนวน 41 คน เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร ระดับนานาชาติ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA จำนวน 2 คน และเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในด้านการศึกษาและวิชาการ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตมูลนิธิศิลปะ และวัฒนธรรม โมกิจิ โอกาดะ และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เกษตรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนนักวิชาการที่จะเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนร่วมมือกันศึกษาวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับศิลปะต่อไป