30-11-2565

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำ EECi ผนึก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสริมแกร่งชุมชนด้วยวิทย์และนวัตกรรม

   ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการ EECi และนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

   ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นผู้พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ผ่านกลไกของ EECi ร่วมกับพันธมิตรจากทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคเอกชน ซึ่ง สวทช. ถือเป็นขุมพลังหลักของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งเครื่องมือ บุคลากร และบริการที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการนำ วทน. ไปช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ.ระยอง อาทิ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร, EECi} อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC), ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ NCTC เป็นต้น นอกจากนี้ สวทช. ยังมีกลไกและบริการที่ช่วยยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และ สตาร์ตอัป ได้แก่ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และ FoodInnopolis การพัฒนาพื้นที่ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเด็กและเยาวชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ โดยนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ของ สวทช.เหล่านี้ มาใช้ในพื้นที่จะไม่สำเร็จและสร้าง ผลกระทบได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งเข้าใจความต้องการและปัญหาที่แท้จริง สามารถเข้าถึงชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยปรับแปลงเทคโนโลยีให้เหมาะกับการพัฒนามากที่สุด ทั้งนี้ สวทช. ยินดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีเป้าหมายเดียวกันกับ สวทช. และได้มอบหมายให้สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับ EECi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในทุกมิติ

   ด้าน นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญการพัฒนาเขคพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นพื้นที่ที่จะสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ ที่จะรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับประเทศไทย ประการที่สอง คนระยองจะต้องได้รับประโยชน์จากการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งในด้านการมีงานทำที่ทันสมัย โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่ทันสมัย และคนระยองที่มีอาชีพพื้นฐานของจังหวัดต้องได้รับรายได้มากขึ้นจากการที่มีคนมาอาศัยอยู่ในระยองและมีกำลังซื้อมาก ๆ

   อบจ.ระยอง มีกลไกในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดระยองทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพเกษตร ประมง การท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม จึงได้ให้ความร่วมมือในการประสานการกำหนดพื้นที่เป้าหมายของเขตอุตสาหกรรม และการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนา และการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการ นักลงทุน และกำลังแรงงานที่จะมาอยู่ในระยอง ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขี้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งศึกษาความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทำข้อบัญญัติ และการจัดตั้งงบประมาณ ตามผลการศึกษาความเป็นไปได้

   ทั้งนี้สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง หรือสถาบัน RILA เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่จะเป็นสถาบันในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากำลังคนของจังหวัดระยองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และขณะเดียวกันจะเป็นกลไกในการให้ความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เข้ามาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาคนระยอง และจังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการพัฒนาคนระยอง และจังหวัดระยองต่อไป

   ขณะที่ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการ EECi กล่าวเสริมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ร่วมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนา EECi อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ จ.ระยอง 2. ดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ไปร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดระยอง และ 3. จัดหาและร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. เพื่อรองรับกิจกรรมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง โดยมุ่งเน้นไปยัง 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ