23-01-2566

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมมือนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิเคราะห์คุณสมบัติสารออกฤทธิ์ชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์สำคัญของแบคทีเรีย “ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส” ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มักก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดและเป็นสาเหตุของวัณโรค

   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ ได้ร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ เจมส์ สเปนเซอร์ (Prof. James Spencer) จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ ศึกษาค้นคว้าสารยับยั้งเอนไซม์อีโนอิล- เอซิลแคร์ริเออร์โปรตีนรีดัคเตส (enoyl-acyl carrier protein reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่แบคทีเรีย ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ใช้สังเคราะห์ส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ และพบว่าสาร 3-ไนโตรโพรพานออิก แอซิด (3-nitropropanoic acid) หรือสารยับยั้ง 3NP ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั้น มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและยับยั้งเอนไซม์อีโนอิล- เอซิลแคร์ริเออร์โปรตีนรีดัคเตส ที่แบคทีเรียใช้สร้างผนังเซลล์ได้ จากนั้น ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล ได้ใช้แสงซินโครตรอนศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เพื่ออธิบายการออกฤทธิ์และการยับยั้งเอนไซม์สร้างผ นังเซลล์แบคทีเรียดังกล่าว โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ศึกษาโครงสร้างเอนไซม์อีโนอิล-เอซิลแคร์ริเออร์โปรตีนรีดัคเตส ที่จับกับสารยับยั้ง 3-ไนโตรโพรพานออิก แอซิด และสามารถบอกถึงตำแหน่งและชนิดพันธะระหว่างโครงสร้างโปรตีนของเอนไซม์แบคทีเรียและสารยับยั้ง3-ไนโตรโพรพานออิก แอซิด ได้

   ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนนี้ จะทำให้เราเข้าใจคุณสมบัติการยับยั้งเอนไซม์ โดยสารออกฤทธิ์ 3NP ซึ่งมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของยาต้นแบบและปรับปรุงอนุพันธ์ของสารยับยั้ง3-ไนโตรโพรพานออิก แอซิด ที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งจะนำไปสู่การทดสอบและพัฒนายาชนิดนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วย