24-01-2566

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งความสุขต่อเนื่องในโครงการ “ศธ. สคส. 2566” ส่งความสุขให้นักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกล

   

   นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ ศธ. สคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความตั้งใจของวันนี้คือติดตามงานนโยบาย ติดตามนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความปลอดภัยของผู้เรียน ตลอดจนเรื่องคุณภาพการศึกษา Active learning ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติและมีคุณภาพอย่างแท้ จริง ทำในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข พร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้เสียสละส่งเสริมการเรียนรู้ มีการผลักดันให้พ่อแม่ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารใช้ระบบนิเวศน์การเรียนรู้ของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีข้อจำกัด แต่ขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เห็นได้จากคะแนนของเด็กนักเรียนในพื้นที่สูงมากเกิน ร้อยละ 90 กระทรวงศึกษาธิการต้องการส่งความสุขปีใหม่ให้กับเยาวชน โดยนำอุปกรณ์เสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาว มามอบให้น้อง ๆ คลายหนาว โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งแต่ละภาคได้ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ ขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในเชิงพื้นที่การศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด และจะผลักดันให้เกิดผลในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

   สำหรับ โครงการ ศธ. สคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2566 มีกิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. โดยเฉพาะนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอเมืองฯ อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอแม่แตง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่