21-02-2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talks หรือ UniTi Talks (ยูนิทีไอ) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.,สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีแรก ในหัวข้อ “UniTi Talks on STI for
Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย อพวช. ได้จัดกิจกรรม Roadshow และ Workshop ขึ้น เพื่อเปิดตัวโครงการฯ และทำความเข้าใจในโจทย์การแข่งขันฯ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์กับนักสื่อสารมืออาชีพ โดยมี นางสาวรักชนก บุตตะโยธี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต อพวช. มาแนะนำโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของ SDG ในการพัฒนาชุมชนของประเทศ กับ สังคมโลกที่ยั่งยืน” และกิจกรรม Workshop การสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ อพวช. คลองห้า โดยมี นิสิต นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 84 คน จาก 11 มหาวิทยาลัย

   ด้าน นายริชาร์ด คัสติน ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีมายาวนาน กว่า 190 ปี ได้ดำเนินงานด้านความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศ ภาวะโลกร้อน และความยั่งยืน ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้พลาสติกประเภทที่ใช้แล้วทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมกันลด ละเลิกการใช้พลาสติก จึงต้องเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคมบรรลุ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน คือ การบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและพร้อมรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และพลังงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โครงการ UniTi Talks จึงเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและทักษะในการสื่อสารที่ดีให้กับสังคมต่อไป”

   ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในโจทย์การแข่งขันฯ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์กับนักสื่อสารมืออาชีพ ทั้งหมด 5 ศูนย์การแข่งขันฯ ได้แก่ 1.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2. American Corner Chiang Mai มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3. American Corner Maha Sarakham มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 4. American Corner Yala มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา และ 5. American Corner Pattani มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือก ทางศูนย์การแข่งขันฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2566 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 เมษายน 2566 พร้อมจัดการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ต่อไป

   สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -10 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1790, 1791 (คุณเวธกา, คุณธีระพล) หรือที่ 06 1334 8000 (ในเวลาราชการ) Email: unititalks@gmail.com