22-02-2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร คัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

   

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ ข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหาร กทม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนดี มีฝีมือ มีงานทำทันทีหลังจากจบการศึกษา และได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศ สอศ. จึงได้ร่วมมือกับ กทม. จัดทำโครงการการคัดเลือกกำลังคนอาชีวะเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน ระดับ ปวช และ ปวส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปี 2563 – 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 10 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเงินบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิคนายช่างโยธา นายช่างสำรวจ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 559 อัตรา โดยเริ่มเปิดรับสมัครระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในระยะต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สอศ. และกทม.จะดำเนินการวางแผนจัดการศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ ให้ตรงกับความต้องการ หรือตำแหน่งงาน ที่ กทม. ขาดแคลน ในรูปแบบของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อรองรับผู้เรียนให้ เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ และหรือการฝึกอาชีพ ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดในลำดับต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทำงาน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะในอนาคต

   ด้านนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง
โดยเน้นความคล่องตัวในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้หน่วยงานได้บรรจุบุคคลตรงตามความต้อง การได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงมองเห็นถึงศักยภาพ สมรรถนะของกำลังคนอาชีวศึกษา จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานครต่อไป