16-03-2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ ศธ.เพื่อประชาชน นำฝีมือชนคนอาชีวะยกระดับช่างชุมชนวังน้ำเย็น สร้างฐานความสุขด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

  

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน” อำเภอวังน้ำเย็น เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาทักษะฝีมือให้กับชาวอำเภอวังน้ำเย็น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพแก่นักเรียนและพี่น้องประชาชน โดยส่งเสริมการเรียนแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบภาคเอกชน ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยของภาคเอกชนจากการปฏิบัติงานจริง การที่กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัย ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอบรมช่างชุมชนให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น ถือเป็นการตอกย้ำ ฝีมือชนอาชีวะ ในการนำความรู้มามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวะ สู่การยกระดับฝีมือช่างชุมชน ทั้งการ Up skill และ Reskill การให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพต่าง ๆ ทั้งการจัดทำมุ้งลวด ช่างเดินสายไฟ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก การทำปุ๋ยหมัก อาหารและขนม บัญชีครัวเรือน ติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ถือว่ากิจกรรมครั้งนี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับคนในชุมชน ทั้งสำหรับการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนเช่นกัน