20-04-2566

สำนักงาน กศน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รักษาการ ผอ.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ นายกันต์ นาคอนันต์พิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวภาสิณี ศรีสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ร่วมอภิปรายในครั้งนี้ โอกาสนี้ นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน สำนักงาน กศน. เป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร