15-05-2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน หรือ OAP Award ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครบ 62 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เข้ารับมอบรางวัลประเภทเครื่องกำเนิดรังสี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการศึกษาและวิจัย) ระดับดีเด่น โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 2) เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 3 (ด้านการศึกษาและวิจัย) ระดับดีเด่น โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการสำ นักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งจะพิจารณาจากการดำเนินการของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี (Security) และด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety Management) ประกอบกับแผนฉุกเฉินทางรังสีและข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ หรือ ศพว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างทางวิศวกรรมและโรงงาน ในการนี้ ศพว. ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

   ขณะที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ หรือ ศนว. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุฐานชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุเซรามิก แร่ พลาสติก พอลิเมอร์ ยางพารา ด้านกายภาพ ทางเคมีและทางกล จากการได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วนดังกล่าว เป็นการยืนยันว่า วว. ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติภายในประเทศ โดยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

   สนใจรับบริการและคำแนะนำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9000 E-mail : tistr@tistr.or.th