25-05-2566

เทดฟันด์ หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “NaNo-k ผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์จากการสกัดขมิ้นชัน”แก้ปัญหา“โรคลัมปีสกิน -ปากเท้าเปื่อย” ในโคนมและโคเนื้อ พบมีประสิทธิภาพในการสมานแผลและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้

   รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทดฟันด์ ลงพื้นที่จักราวุธฟาร์ม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามโครงการ “NaNo-k ผลิตภัณฑ์ นาโนสเปรย์จากสารสกัดขมิ้นชันเพื่อส่งเสริมการหดตัวของแผลในปศุสัตว์” ของบริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเทดฟันด์ในการแก้ปัญหาโรคลัมปีสกินและโรคปากเท้าเปื่อยอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยมีสัตวแพทย์หญิงดวงหทัย สายปินตา กรรมการบริษัทวันเฮล์ทอินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

   รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทคฟันด์ให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการบริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด ทำโครงการ NaNo-K: ผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์จากสารสกัดขมิ้นชันเพื่อส่งเสริมการหดตัวของแผลในปศุสัตว์โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ดูแล และบ่มเพาะโครงการเพื่อแก้ปัญหาโรคลัมปีสกินปศุสัตว์ในอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยในปี 2562 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถึง 18,850 ครัวเรือน และมีจำนวนโคนมอยู่กว่า 632,187 ตัว และมีปริมาณ โคเนื้อถึงกว่า 5 ล้านตัว ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ประมาณ 800,000 ล้านบาท ต่อมาปี 2564 ได้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคลัมปีสกิน โดยกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีอัตราการติดโรคสูงถึง 100% ทั้งสองโรคนี้ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังในลักษณะหลุมลึกอย่างรุนแรง โรคลัมปีสกินมีอัตราการป่วยอยู่ที่ 5 – 45% ซึ่งระยะเวลาในการฟื้นตัวจากทั้งสองโรคขึ้นอยู่กับการหายของแผล ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตลดลง ปริมาณน้ำนมลดลง สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200-1,000 ล้านบาทต่อปี และหากมีการควบคุมและการรักษาโรคที่เหมาะสมอาจลดความสูญเสียลงเหลือเพียงแค่ 50% เท่านั้น หรือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

   ด้าน สัตวแพทย์หญิงดวงหทัย สายปินตา กรรมการบริษัทวันเฮล์ทอินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า การรักษาโรคลัมปีสกินและโรคปากเท้าเปื่อยในปศุสัตว์นั้น มักมุ่งเน้นไปที่การใช้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน เจนเชี่ยนไวโอเล็ต และ แบคตาซิน ที่มีราคาถูกเท่านั้น จึงทำให้การรักษาแผลในโรคทั้งสองใช้เวลานานมากกว่าปกติ นอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีบางชนิดอาจทำให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์และไม่สามารถบริโภคได้ จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้รักษาแผล ทีมวิจัยของบริษัท วันเฮลท์อินโนเวชั่น จำกัด จึงได้นำเสนอ NaNo- K: ผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์จากสารสกัดขมิ้นชัน โดยการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตครีมรักษาแผลในปศุสัตว์ที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นสาร สกัดจากขมิ้นชัน ตลอดจนการใช้สารห่อหุ้มสารสำคัญ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสารสกัดขมิ้นโดยเพิ่มการละลายและเพิ่มความคงตัวของสารออกฤทธิ์ โดยการห่อหุ้มทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น สำหรับการนำมารักษาแผลทั้งสองชนิดใน ปศุสัตว์ และสามารถเร่งการหายของแผลโดยการฆ่าเชื้อและเร่งสร้างเนื้อเยื่อ มีราคาถูกกว่ายาสมานแผลที่มีขายในท้องตลาดเพื่อให้นำมาใช้ในทางปศุสัตว์