11-09-2566

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ เตรียมพร้อมสู่เวทีใหญ่

   ดร.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

     ดร.ปริวิชญ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ เป็นการมุ่งเน้นและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะด้านความรู้ ความสามารถ ความชำนาญพร้อมกับมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีตลอดจนการเสริมสร้างให้มีการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการใหม่ๆ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบและเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  อีกทั้งยังต้องการสร้างทัศนคติ จิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ในรูปแบบการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานและยังเป็นการเลือกเฟ้น นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
    " งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566" เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ทุกคน ให้รับรู้บทบาท รู้ขั้นตอน รู้วิธีการในการเป็นผู้นำในรูปแบบขององค์การ ถือว่าเป็นกิจกรรมน้ำดี ที่ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้เข้มแข็ง มีความอดทน เป็นคนใฝ่ดี เป็นคนเก่ง เป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศ รวมไปถึงการนำสิ่งที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น