13-09-2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสริมแกร่งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องผลิต ไบโอดีเซล “เพื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้แทนในการรับมอบ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษาและคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารมุกมุนิล สวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   การส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องผลิตไบโอดีเซล“เพื่อการเรียนรู้กระบวนการผลิตไบโอดีเซล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ด้านการเพิ่มทักษะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการผลักดันผลงานวิจัยและงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้ชุมชนลดต้นทุนโดยใช้พลังงานทดแทนร่วมกับการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านต่างๆ ต่อไป

   พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องผลิตไบโอดีเซล ระหว่าง วว. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและบริการด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธร รม นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ด้าน วทน. ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป