21-11-2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 มุ่งเป้าพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในเวทีโลก

   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรม จากการจัดประชุมเครือข่ายที่ผ่านมาทั้ง 3 ครั้ง ก่อให้เกิดการจัดตั้ง “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย” (Thailand Hub of Talents in Microelectronic Designed: THTMD) ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีพันธกิจในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนากำลังคน สร้างเครือข่ายการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ การประชุมเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (NRCT’s Microelectronics Consortium) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการทำงานของหน่วยงานระดับนโยบาย พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ภายในการประชุมดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์กับก้าวต่อไปของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ)

   นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายและรายงานการดำเนินการของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม ผู้ประสานงานหลัก ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก วช. ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางแห่งการร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนภาควิชาการด้าน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย รวมถึงการลงนามความร่วมมือระหว่าง วช. และ 13 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยกาพสินธุ์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นการเชื่อมต่อองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างสถาบันการศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนอย่างบูรณาการ

   ทั้งนี้ การประชุมเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (NRCT’s Microelectronics Consortium) ครั้งที่ 4 จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างการทำงานของหน่วยงานระดับนโยบาย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงดึงดูดในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศและต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลกด้วย