25-11-2566

ประกาศ ๓ รายชื่อผู้ฟังที่ได้รับของรางวัลสมณาคุณ

 
   ประกาศ ๓ รายชื่อผู้ฟังที่ได้รับของรางวัลสมณาคุณ จาก ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ผอ.กษิพัฒ ภูลังกา)
๑.คุณจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
๒.คุณศิริพงษ์ อัครวนิช
๓.คุณวัชระ วีระวงศ์