29-11-2566

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดินหน้าปลดล็อคหลักเกณฑ์เบิกจ่ายฯ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

 

   นายวิสาร ปัญญชุณห์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย เป็นประธานการประชุมหารือ และจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษาศึกษานิเทศก์ และผู้แทนกลุ่มนิติกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุนทร สุนันท์ชัย ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

   ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตน การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การยกระดับ คุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม หรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม และเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือ ปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น  ประกอบกับปัจจุบัน อัตราค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อในปี 2566 มีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สำหรับกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมไม่สอดรับกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเบิกจ่าย ที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งไม่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตตามสมรรถนะ และความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

   ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมีประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นประกอบการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุฝึก เป็นต้น เพื่อดำเนินการหารือและทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันต่อไป