29-11-2566

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

   ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ ดร.ชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต  เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการส่งเสริม และบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ภายใต้ หัวข้อ "เวทีสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ"  ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

   โดยประเด็นในการเสวนาประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม  ระบบการกำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงมีแนวทางการเปิดให้ภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนของสถานศึกษา การบูรณาการและจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนมีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้เรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ