30-11-2566

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เฝ้า ฯ รับเสด็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

  

หลังจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เสด็จ ฯ ไปทรงปลูกต้นอินทนิล  จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรกิจกรรมนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ และนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน

  

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยภายหลัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “วิทยวัฒน์ทัศนา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เน้นการจัดสถานที่แหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมภาคอีสาน จัดกิจกรรมการศึกษา บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สำหรับ เยาวชน นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งกลางในการค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  สาธิต  ส่งเสริมและเผยแพร่ การปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งการ ฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ เพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคการใช้ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษา โดยมีอัตลักษณ์ คือ วิทยาศาสตร์ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอีสาน

  

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้ออกแบบมาจากศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน เช่น อาคารรูปทรงกระติบข้าว อาคารรูปทรงประทุนเกวียน อาคารรูปทรงหวดนึ่งข้าว ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ภายในอาคารมีนิทรรศการที่น่าสนใจ ดังนี้             

1) นิทรรศการโลกล้านปี 2) นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3) นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ 4) นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ 5) นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ 6) นิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคต 7) นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 8) นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า 9) นิทรรศการตระหนักรู้ด้านพลังงาน 10) นิทรรศการท่องแดนเอกภพ 11) นิทรรศการสุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ