06-12-2566

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขานรับนโยบาย “อนุทิน” ทันที เผยรับข้าราชการใหม่ภาค ข. - ภาค ค. ยึด “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์- หลักคุณธรรม” พร้อมชู “ธัชชา” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาประวัติศาสตร์

   นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวภายหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วย "การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึก รักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ" ของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน และกระทรวง อว. โดยกล่าวว่า สิ่งที่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายมานี้ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวง อว. ที่ได้มอบให้กับคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยยึดมั่น ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเน้นหลักคุณธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติ และจริยธรรม ในส่วนของข้าราชการใหม่ ได้มีการให้นโยบายว่า การรับข้าราชการใหม่ในการสอบภาค ข. หรือภาค ค. กำหนดให้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เข้าไปเพื่อที่จะได้ให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ และในขั้นสัมภาษณ์ก็จะมีการถามซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการกลั่นกรองบุคลากรเข้ามาสู่ระบบราชการ ซึ่งแนวทางนี้ ก็จะนำไปใช้กับองค์การมหาชน ที่มีอยู่สิบกว่าแห่ง อีกทั้งหน่วยงานในกำกับด้วย สำหรับมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปเน้นย้ำอีกทีโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อปี 2564 ทางกระทรวง อว. มีการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสาตร์แห่งประเทศไทย หรือ “ธัชชา” ( TASSHA : Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and arts) ประกอบด้วย 5 สถาบัน คือ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, สถาบันโลกคดีศึกษา, สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เข้าไปพัฒนาประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทย อาทิ วัด ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างยิ่ง

   นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ และรักแผ่นดินไทย โดยเห็นว่าควรพัฒนาร่วมกัน เพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ทุกอย่างถ้ามีการจัดระบบให้ดีจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ดี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า คำว่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีนัยยะอยู่คือ 1) รักชาติ ทุกประเด็นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เมื่อไปคุยกับนานาชาติ ต้องคำนึงว่า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไร 2) ทุกศาสนา เราจะต้องเข้าให้ถึง เข้าไปบำรุง ให้ความเคารพนับถือ และ 3) สถาบันกษัตริย์ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่ให้นโยบายกับข้าราชการกระทรวง อว. เพราะการปลูกจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป