08-12-2566

หน่วยงานการศึกษาจากกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาการเรียนรู้รูปแบบ Co – Learning Space

 

 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.)  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนจากประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 

   

    นายสังข์ กล่าวว่า ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จัดให้บริการห้องสมุดเพื่อสนองตอบนโนบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Co – Learning Space จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้บริการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาติดต่องานในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การจัดให้บริการในห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม จะมีหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หมุนเวียนมาจัดกิจกรรม สาธิต ฝึกอบรมอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดงผลงานที่มีชื่อเสียงในชุมชนอีกด้วย