02-02-2567

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือจีน ขับเคลื่อนการพัฒนา อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เน้นประสิทธิภาพ-ผลลัพธ์รูปธรรม

   นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า อว. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong- Lanchang Cooperation Special Fund 2022) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีตนเป็นผู้แทนฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เป็นผู้แทนฝ่ายจีน ร่วมลงนาม เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมถึงการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างสูงสุด

   ปลัด อว. กล่าวต่อไปว่า กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง- ล้านช้างได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนให้แก่ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ในการดำเนินโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก โดยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน โครงการของ อว. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ โดยในปี 2566 โครงการของ อว. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ มีจำนวน 13 โครงการ จากหน่วยงานดำเนินโครงการ 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 โครงการ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 โครงการ 4. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 โครงการ 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จำนวน 3 โครงการ และ 6. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการ

   ปลัด อว. กล่าวด้วยว่า โครงการเหล่านี้นับเป็นผลงานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมกับประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยมีบทบาทเป็นประธานกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน วาระปี พ.ศ. 2565-2566