06-02-2567

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

   ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเสริมสร้างจุดแข็งโดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำหรับปริญญาโท เปิดสอนสาขาหลักสูตรบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

   ดร.สยมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร จัดเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 และ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิสำหรับ มีจำนวนบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 308 คน โดยเป็นมหาบัณฑิต จำนวน 29 คน และเป็นบัณฑิต จำนวน 279 คน ซึ่งภายในงาน ยังมีพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นอีกด้วย

   ด้าน ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งได้รับการอนุมัติจากทางคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังในการพัฒนาครูที่ไม่จบสายครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะ ที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

   สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ.2566 โดยได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้-16 ม.ค.67 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 30,000 บาท และจะเปิดรับสมัครรุ่น 2 ปีการศึกษา2567 ช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาและการพัฒนาครู เรียน 3 ภาคการศึกษาและสามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ติวใบประกอบวิชาชีพ และ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาที่ ก.พ.รับรอง หรือตามที่สถาบันฯ พิจารณาความเหมาะสม 2. เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.svit.ac.th  และ facebook/education.svit