12-02-2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

   ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม คิงส์ ปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

     

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรให้กับวิทยากรแกนนำ (ครู ก) และการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับตำบล (ครู ค) รวมถึงประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีบุคลากรจาก สกร.จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้