03-04-2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรม“วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดงาน “วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)  

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน เพื่อให้คนไทยมีความสามารถด้านการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
  “การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความฉลาดรอบรู้  เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน จะทำให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา นอกจากนี้ การอ่านยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้น หากในสังคมมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอ่านอยู่มาก สังคมย่อมจะเจริญพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว”  นายธนากร กล่าว  

   ด้านนายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

- พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้ หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต”  
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนหนังสือ และสื่อให้แก่กรมส่งเสริมการเรียนรู้
- การจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning  เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” และนิทรรศการ E-Book