03-04-2567

ว.เทคนิคพัทยา ร่วมกับ สมาคมเชฟภาคตะวันออก จัดอบรมเสริมอาชีพให้ประชาชน

   

   วิทยาลัยเทคนิค(วท.)พัทยา ร่วมกับ สมาคมเชฟภาคตะวันออก  จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน หลักสูตร ขนมไชเท้าก๊วยทรงเครื่อง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน  หลักสูตร พาสต้า 4 เมนู มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เมษายน หลักสูตร ข้าวหมกไก่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน และครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน หลักสูตร ก๋วยเตี๋ยวเรือ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน  รวมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้ง 4 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 169 คน  

    

   นายศิรเมศร์  พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการ วท.พัทยา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นการสอนให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในการพัฒนาอาชีพหรือต้องการสร้างอาชีพใหม่ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ และต่อยอดจากอาชีพเดิมที่ตนเองทำอยู่ได้ ซึ่งการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษานั้น ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม และเลือกเรียนอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน

  

   สำหรับโครงการฯ ที่จัดในครั้งนี้  วท.พัทยา ได้รับความร่วมมือจากสมาคมเชฟภาคตะวันออก บริษัทเซ็นทรัลฟู๊ด โฮลเซลล์ จำกัด (สาขาพัทยา 1) บริษัท ยูนิลิเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่น บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อฝึกพัฒนากำลังคน ให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา

  

   นายภานุพันธุ์ มัณฑนานนท์  นายกสมาคมเชฟภาคตะวันออก ที่ปรึกษาด้านอาหารและการครัว วท.พัทยา กล่าวว่า ที่เลือกเมนูไชเท้าก๊วย ซึ่งเป็นเมนูของว่าง เป็นอาหารจีน หาทานยากในพื้นที่พัทยาและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ส่วนเมนูพาสต้า เป็นอาหารสากล คนส่วนใหญ่นิยม น่าจะเหมาะกับชุมชนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ ส่วนเมนูข้าวหมกไก่ เป็นอาหารที่ค่อนข้างนิยม ของชาวมุสลิม เป็นสูตรดั้งเดิมที่นำมาจากตะวันออกกลาง เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นเมนูที่สามารถหาทานได้ทุกตรอกซอกซอย ทานได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่ยังไม่สามารถหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆ ได้ และยังสามารถนำทไปต่อยอดยึดเป็นอาชีพได้

   สำหรับสูตรอาหารทั้ง 4 เมนู นายภานุพันธ์ (เชฟ)ได้นำสูตรที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิม มาใช้ในการอบรม ซึ่งผู้เรียนจะต้องนำไป ทดลองทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดทักษะ และเกิดความมั่นใจในการประกอบอาหารแต่ละเมนู โดยคาดหวังว่าผู้เรียนจะนำไปประกอบเป็นอาชีพหรือทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์เมนูอาหารดั้งเดิม ให้คงอยู่ต่อไป ส่วนผู้ที่ต้องการเรียนในสาขาอาหารและโภชนาการ วท.พัทยา ก็มีเปิดสอนในระบบปกติ (ปวช.) สามารถติดต่อได้โดยตรงที่วิทยาลัยและยังมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไว้บริการด้วย