18-04-2567

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอนโยบายและการดำเนินการด้านการศึกษาดิจิทัล ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

   พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าร่วมการประชุม UNESCO-Huawei Funds-in-Trust on Technology-enabled Open Schools for All และนำเสนอนโยบายการบูรณาการด้านการเชื่อมต่อ เนื้อหาการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล เช่น “เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” “1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต” “1 ครู 1 แท็บเล็ต” และ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

   ในด้านแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ได้แก่

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง

(2) สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

(3) ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล

(4) การพัฒนากำลังคน

(5) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   การประชุมดังกล่าว มีผู้แทนประเทศสมาชิกโครงการฯ ระยะที่ 1 ได้แก่ อียิปต์ เอธิโอเปีย และกานา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 เกี่ยวกับประเด็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะครู การพัฒนาแพลตฟอร์มและเนื้อหา และแบบเรียนดิจิทัล และมีผู้แทนประเทศสมาชิกโครงการฯ ระยะที่ 2 ได้แก่ ประเทศไทย และบราซิล เข้าร่วมนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาดิจิทัล นอกจากนี้ มีผู้แทนมหาวิทยาลัย Turku ประเทศฟินแลนด์ สภายุโรป และสำนักงานยูเนสโก เข้าร่วมนำเสนอมุมมองด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดระบบการเรียนรู้ด้วย AI การประเมินความพร้อมของ AI การออกกฎหมายด้าน AI ในการศึกษา เป็นต้น