25-04-2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประเมินระดับการรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2566

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการประเมิน คือ 1) ผู้เรียนใหม่ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2) ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ผ่าน และ 3) ผู้เรียนที่ยังไม่เข้ารับการประเมินในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตัน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเข้าใช้ระบบการบันทึกผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

  นายธนากร กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียด ดังนี้
  1. ระดับประถมศึกษา มีผู้เรียนเข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) จำนวน 12,795 คน ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 11,812 คน คิดเป็นร้อยละ 92.32 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 7.68
1.2 ด้านการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 11,669 คน คิดเป็นร้อยละ 91.20 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1,126 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เรียนเข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) จำนวน 58,606 คน ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 57,679 คน คิดเป็นร้อยละ 98.42 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 927 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58
2.2 ด้านการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 57,386 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1,220 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เรียนเข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) จำนวน 76,465 คน ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 75,828 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 637 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83
3.2 ด้านการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 75,485 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 980 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28