02-05-2567

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ "อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี" พร้อมลดภาระในครัวเรือนให้ประชาชน

   พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการ "อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี" ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ.จัดโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดำเนินกิจกรรมล้างแอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแล บำรุงรักษา

 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ทาง www.vec.go.th , Facebook : ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ QR Code เพื่อลดการใช้พลังงาน สร้างอากาศสะอาด และได้รับการดูแลรักษาแอร์ในครัวเรือนให้มีสภาพใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศด้วย เพราะการล้างแอร์ทุก ๆ 6 เดือน จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้อย่างน้อย  ร้อยละ 10 นอกเหนือจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ ฟรี จากนักศึกษาอาชีวะแล้ว น้องๆ ยังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพตนเอง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็น “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ต่อไป