07-05-2567

สพฐ. เปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ยกระดับสุขอนามัยนักเรียน

   พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

   โอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ในทุกภูมิภาค จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดที่ 2 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี จุดที่ 3 นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านร่องแซง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร และจุดที่ 5 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ตนได้สื่อสารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ไปยังทุกเขตพื้นที่ รวมถึงได้แจ้งในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน
“จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงเรื่องใดภายในโรงเรียน และผลการสำรวจส่วนใหญ่ พบว่า นอกจากได้เรียนในห้องเรียนที่ดี มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์กับครูผู้สอนแล้ว สิ่งที่นักเรียนต้องการมากที่สุด คือ ให้มีการปรับปรุงห้องน้ำ สพฐ. จึงนำความต้องการของนักเรียนมาดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งทั่วประเทศ สำรวจห้องน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ห้องน้ำของทุกโรงเรียนสะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ซึ่งในวันนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ จึงมีกิจกรรม Kick Off ติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” พร้อมใช้รองรับในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้” รมว.ศธ. กล่าว

   ทางด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 นี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 80 คน จำนวน 9,698 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมใช้งบประมาณ 97 ล้านบาท ส่วนโรงเรียนทั่วไปใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา หรือเงินอื่นๆ ที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงห้องน้ำ มีการถ่ายภาพก่อนและหลังการปรับปรุงส่งมาให้ สพฐ. ด้วย โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต่อไปห้องน้ำของโรงเรียน มีสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ, ประตู ช่องระบายอากาศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย, ระบบน้ำประปา ให้เพียงพอ, ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในเพียงพอและปลอดภัย, ทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ซึ่งครูและนักเรียนจะใช้ห้องน้ำร่วมกัน ก็จะระวังเรื่องความสะอาดมากขึ้น และสามารถลดการที่เด็กทำเรื่องไม่เหมาะสมในห้องน้ำได้ เพราะครูอาจจะ
เข้าไปพบเจอได้

   “ทั้งนี้ หลังจาก Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว สพฐ. จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีการประเมินติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ตามเป้าหมายของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว