08-05-2567

สพฐ.ย้ำ สอบ “ครูผู้ช่วย” ปี67 เลือกสมัครได้เขตเดียว พร้อมแจ้งเขตพื้นที่ป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทั้งสิ้น 179 แห่ง อัตราว่างบรรจุ รวม 4,399 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครสอบพร้อมกันระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567 นั้น ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเลือกสมัครได้เพียง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครสอบในหนึ่งกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา และหรือสมัครเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือหนึ่งสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด โดยให้ยื่นสมัครตามรูปแบบและวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท    

   เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 , วันที่ 8 มิถุนายน สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป , วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สอบข้อเขียนภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ, ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค , สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ รวมทั้ง สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในเดือนมิถุนายน 2567

   เลขาธิการ กพฐ.กล่าวด้วยว่า ตนขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยก่อนการสอบแข่งขันฯนี้ ให้สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัดกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบในกรณีดังกล่าว และห้ามแต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชา หรือสถานศึกษาที่จัดกวดวิชาเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันอย่างเด็ดขาด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งนี้