17-05-2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 3 โดยมี นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทุกแห่ง/กทม. ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอ/เขตทุกแห่ง และผู้อำนวยการศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กล่าวว่า จากการประชุมประสานภารกิจประจำสัปดาห์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นการทำงานในเชิงรุก โดยให้เร่งสำรวจเด็กในวัยเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  รวมถึงเด็กตกหล่น และนำข้อมูลส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการออกแบบแบบสำรวจข้อมูล ซึ่งในแบบสำรวจนั้นจะประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุลของเด็ก อายุ ระดับการศึกษา ปัญหาและสาเหตุที่ออกจากระบบโรงเรียน และการต้องการความช่วยเหลือด้านใด ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจะรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำส่ง สพฐ. ต่อไป อีกทั้งยังมีข้อสั่งการเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 ในงบลงทุน หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ให้รีบรายงานมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อจะได้แจ้งไปยังสำนักงบประมาณต่อไป 

   สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองวัคคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้หน่วยงาน / สถานศึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถเชิญเครือข่ายและนักศึกษามาร่วมกิจกรรม ตามนโยบายการจัดงานที่เรียบง่าย ประโยชน์ ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายในโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยกำชับให้มีหน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้ห้องสุขาร่วมกันทั้งครู และนักศึกษา แต่ขอให้แบ่งแยกสุขาชาย และสุขาหญิงให้ชัดเจนเท่านั้น  

   อีกประเด็นที่สำคัญคือ การลดภาระผู้ปกครอง โดยมีความเห็นว่า หน่วยงาน/ สถานศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดภาระ ค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม อาทิ การจัดหน่วยบริการตัดผมเด็กนักเรียนฟรี หรือจะเป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง รวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไป 

   นอกจากนี้ นายธนากร ยังกล่าวเน้นย้ำในเรื่องสมรรถนะการทำงานของผู้บริหาร โดยฝากให้ให้ผู้บริหารทุกคน วางแผนและพัฒนาสมรรถนะตนเอง หาดขาดสมรรถนะในเรื่องใดให้เพิ่มในสิ่งนั้นเพื่อให้ทันต่อโลกในยุคสมัยใหม่นี้  พร้อมกับได้กำชับถึงแนวปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ปฏิบัติงาน“ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”  และขอให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการ โดยให้มีข้อความในหนังสือราชการ คำว่า “เรียนดี มีความสุข” ขนาดตัวอักษร 18  พอยต์ ระบุไว้ด้านล่างกึ่งกลางหน้ากระดาษทุกหน้าของหนังสือราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป